ಇರುವಿಕೆ ಎಂದರೆ

ನೀನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಇರುವುದಲ್ಲ