ನೀನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವುದೇ ಹೊರತು

ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಇರುವುದಲ್ಲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *