ಎಲ್ಲರೂ ಪಯಣಿಗರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪಥವನ್ನು ಹಿಡಿದವರು,

ಪಥವಾಗಲಿ, ಪಯಣವಾಗಲಿ ಅದರಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಲ್ಲದು,

ಎರಡೂ ಅನನ್ಯವಾದವು,

ಧ್ಯೇಯ ಏಕದತ್ತ,

ದಾರಿಯೂ ಏಕದತ್ತಾ,

ಒಂದೇ ದಾರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *