ಎಲ್ಲರೂ ಪಯಣಿಗರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪಥವನ್ನು ಹಿಡಿದವರು

ಎಲ್ಲರೂ ಪಯಣಿಗರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪಥವನ್ನು ಹಿಡಿದವರು, ಪಥವಾಗಲಿ, ಪಯಣವಾಗಲಿ ಅದರಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಲ್ಲದು, ಎರಡೂ ಅನನ್ಯವಾದವು, ಧ್ಯೇಯ ಏಕದತ್ತ, ದಾರಿಯೂ ಏಕದತ್ತಾ, ಒಂದೇ ದಾರಿ